Özel Dedektif Çalýþma Alanlarý Nelerdir


Mahkeme veya icra dairelerinde, alacaklý tarafýndan aleyhine alacak davasý açýlmýþ aranýlan, borçlu veya dolandýrýcýlarýn bilinmeyen adresinin tespit edilmesi.


Boþanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarýnda davacý, davalý, tanýk ve diðer taraflarýn adresinin tespit edilmesi, Aile baðý olan kiþilerin bulunmasý amacýyla adres tespiti yapýlmasý.

 

Yukarýda belirttiðimiz kurallar çerçevesinde bulunmasý istenen kiþinin adresi, mevcut bilgiler doðrultusunda araþtýrýlýp tespit edilecek.

 

Adresin bulunmasý neticesindeki geliþmelerin, özellikle her hangi bir suçun oluþmasýna neden olabileceðinin anlaþýlmasý halinde; adres tespiti hizmeti verilmeyecektir.