Özel Dedektif Hangi Vasýflarda Olmalýdýr.

Özel Dedektif Hangi Vasýflarda Olmalýdýr. 
- Özel Dedektif analitik ve koordinasyonel düþünce yapýsýna sahip olmalýdýr.

- Çözdüðü her vakanýn her detayýný inceler ve en azýndan ileride karþýlaþacaðý durumlarda
Kullana bilmek için arþivler. 

-Felsefe, psikoloji, kriminoloji, sosyoloji, balistik, bilgisayar, coðrafya, muhasebe, fotoðrafçýlýk, silah eðitimi ve ülkesinin suç kanunlarý ve cezai sistemi temel olmak üzere; suçlu psikolojisi, olay yeri inceleme, parmak izi okuma, mikroskop baþta olmak üzere, laboratuar araçlarýný kullanabilme, etkin silah kullanabilme, silah çeþitleri ve balistik etkilerini bilme, bilgisayarda fotoðraf analizi ve internet bilgisi, profesyonel fotoðrafçýlýk, harita okuma, arazide ve þehirde iz sürme, sahte evrak-kimlik ve parayý tanýma ve mekanik bilgilerle donanmýþ olmalýdýr. 

- Baðlantýlarýnda emniyet ve savcýlýklar olmasý gerektiði için, bu birimlerinde kullandýklarý terminolojiye hakim olmalýdýr. 

- Edindiði bu bilgileri her geçen gün yeni teknoloji ile birlikte yenilemeli ve kendini sürekli geliþtirmelidir.

- Elbette her konuda profesyonel olamaz, ancak yukarýda sayýlan her beceri ve bilim dallarý Özel Dedektifin pek çok olayda karþýsýna çýkar ve belirli düzeyde bilinmesi zorunludur.